SFONDI

Reformat në sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe qeverisjen e mirë janë ende çështjet më të rëndësishme për Ballkanin perëndimor dhe një nga interesat më të mëdha të bashkësisë globale (Komisioni Evropian, 2018).

Prandaj, për të forcuar sigurinë rajonale dhe fuqizuar sistemet gjyqësore, në dhjetor të vitit 2017, GIZ (me autorizimin e Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik) dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme italiane, nënshkruan një marrëveshje të delegimit me Komisionin Evropian. Sipas kësaj marrëveshjeje, GIZ dhe MPB italiane do të zbatojnë projektin IPA/2017 “Lufta kundër krimit të rëndë në Ballkanin perëndimor” së bashku me partnerin e tretë zbatues, Qendrën për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar me seli në Holandë. Instrumenti i ndihmës së para-anëtarësimit (IPA) është një mjet me të cilin BE-ja siguron mbështetje financiare dhe teknike për reformat në “vendet e zgjerimit”. IPA/2017 i referohet më konkretisht buxhetit IPA II për vitin 2017.

BE edhe më parë ka mbështetur projekte të ngjashme si “IPA 2014: Bashkëpunimi ndërkombëtar për drejtësinë penale: rrjeti i prokurorëve në Ballkanin perëndimor” (së bashku me Gjermaninë) dhe “IPA 2013: Lufta kundër krimit të organizuar: bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtësinë penale “.

Rrjedhimisht, projekti aktual është një vazhdim i përbashkët i projekteve të mëparshme. Për të arritur një koordinim më të mirë të aktiviteteve të reformave të të gjitha shteteve të huaja dhe organizatave ndërkombëtare, BE dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor vendosën së bashku të krijojnë një mekanizëm të unifikuar koordinimi të quajtur “Menaxhimi i integruar i sigurisë së brendshme” (IISG). Projekti i luftës kundër krimit të rëndë në Ballkanin Perëndimor është pjesë e kësaj kornize.

Ky aktivitet është i rëndësishëm për Agjendën e KB për vitin 2030. Ai kontribuon kryesisht në arritjen progresive të qëllimit 16 të SDG, “Promovimi i kompanive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”.