Sfondi

Popujt e Bashkimit Evropian dhe të rajonit të Ballkanit perëndimor kanë lidhje tradicionale,

dhe të ngahershme.

BE ka mbështetur shumë reforma
në Ballkanin perëndimor gjatë
dy dhjetëvjeçarëve të fundit

Korniza e Projektit

Ky projekt siguron mbështetje të vazhdueshme për hetimet dhe prokurorët dhe kontribuon ndjeshëm në luftën kundër krimit të organizuar në Ballkanin perëndimor.

PËRFITUESIT

* Ky emër nuk sjell në pyetje qëndrimin dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të sigurisë KB ( RKSKB) 1244/1999 dhe opinionin e Gjykatës kombëtare të drejtësisë (ICJ) mbi deklaratën e pavarësisë së Kosovës.

INSTITUCIONET PËRFITUESE

MINISTRITË
E DREJTËSISË
MINISTRITË E
PUNËVE TË BRENDSHME
ZYRAT
E PROKURORISË
POLICITË

MINISTRITË
E DREJTËSISË

MINISTRITË E
PUNËVE TË BRENDSHME

ZYRAT
E PROKURORISË

POLICITË

PARTNERËT E APROVIMIT

PARTNERËT E PROJEKTIT

EJN

KOHËZGJATJA

FINANCIMI

Qëllimet

Objektivi i projektit është të rrisë efektivitetin dhe bashkëpunimi midis institucioneve rajonale dhe institucioneve përfituese në lufën kundër krimit të rëndë dhe të organizuar. Lufta kundër kontrabandimit të migrantëve dhe konfiskimi i fitimit financiar të fituar ilegalisht përmes veprave penale të ndryshme janë dy shembuj që janë në qendër të projektit.

REZULTATET E PRITURA

Forcimi i bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe me institucionet e policisë, institucionet gjyqësore evropiane dhe ndërkombëtare

Një numër i madh i ekipeve të përbashkëta hetimore që luftojnë kundër krimit të rëndë dhe të organizuar

Rritja e numrit të hetimeve përkatëse që çojnë në ngritjen e aktakuzave

Çfarë bëjmë ne

Mbështetje për rastet ndërkufitare që po ndodhin dhe këshillimin në kohë reale

Mundësimi i bashkëpunimit në rajon dhe me institucionet evropiane

Forcimi i kapaciteteve operacionale dhe mbyllja e boshlleqeve në legjislacion

Shkëmbimi më i mirë i informacioneve dhe të dhënave

Si e bëjmë këtë

Vendosja e profesionistëve afatgjatë

Përfshirja e ekspertëve ndërkombëtarë dhe lokalë afatshkurtër

Ndihma në rritjen e rrjeteve

Sigurimi i mbështetjes së përhershme administrative në të gjithë rajonin

Arritjet tona nga 2018

HETIME

79 ceshtje hetimore te mbeshtetura

-19% perfshijne Eurojust ose Europol

achivements Pie
Trafik lende narkotike
Pastrim te produkteve te vepres penale / Evasion fiskal
Te tjera
Trafikim te qenieve njerezore & Kontrabandim te migranteve
Shperdorim detyre / pozite
Terrorizem

2 Skuadra te Perbashketa Hetimore u krijuan

Serbia & North Macedonia

Shqiperi & Itali

NGRITJE KAPACITETESH

369

perfaqesues te trainuar nga zyrat e Prokurorise dhe Policise, Ministrise Drejtesise dhe Ministrise Brendshme, Dogana dhe Zyra e Administrimit te Taksave nepermjet:

Workshope per rikuperimin e pronave
Teknika speciale te hetimit
Vista Studimore ne vende Anetare te BE
Nxitjen e Ekipeve te Gjurmimit Aktiv te te Kerkuarve (FAST)
Konferenca Ministeriale me Europol dhe Eurojust
Takime me Rrjetin Juridik Europian (EJN)
Misione ekspertesh per perfituesit
Internshipe

568

perfaqesues te institucionit te Prokurorise, Policise, Ministrise se Drejtesise dhe Ministrise se Brendshme kane perfunduar kursin e gjuhes angeze.

GRANTE

Projekti ka dhene grante ne fusha te krimit mjedisor dhe sigurimit te kufijve, per te ndihmuar luften ndaj krimit te organizuar ne disa aspekte.

Granti per DCAF ka mbeshtetur: has supported:

3 3 operacione te perbashketa kufitare ne parandalimin e kontrabandimit te migranteve
244perfaqesues te Policise Kufitare jane trainuar
78 intervista me migante jane kryer

Granti per IMPEL ka mbeshtetur: has supported:

SPIDER WEB: Projektin Strategjik per rritjen, zbulimin dhe shperndarjen e krimit ambiental ne Ballkanin Perendimor

EUROJUST

Marreveshja e Eurojust e nenshkruar me Shqiperine
1stProkurori i Kontaktit i Pare per Maqedonine e Veriut u vendos ne Eurojust

KESHILLIM LIGJOR

Vleresimi mbi kuadrin e rikuperimit te pronave u krye ne te 6 vendet perfituese
o Projekt ligje te reja mbi bashkepunimin nderkufitar u pergatit ne Kosove*, Maqedonine e Veriut dhe Mal te Zi

*This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

DUKE PARE PERPARA NE 2019

Krijimi i Skuadrave te Perbashketa te HetimitEstablishment of Joint Investigation Teams icon
Vijim i mbeshtetjes se ceshtjeve hetimoreContinued support to investigations icon
Vijim i bashkepunimit me Europol dhe EurojustContinued cooperation with Europol and Eurojust icon
Perfundim dhe zbatim te Marreveshjeve te Bashkepunimit Conclusion and implementation of Cooperation Agreements icon
Krijim te “Rrjetit te Skuadrave te Kerkimit Aktiv”Establishment of “Network of Active Search Teams icon

Menaxhimi yne

CHRISTOPHER WILL

GIZ

GENNARO CAPOLUONGO

Italian Ministry of Interior

ERIC VINCKEN

CILC