Историјат

Народите на ЕУ и на регионот на Западен Балкан имаат

традоцинални,

долготрајни врски.
Европската Унија поддржала многу реформски

активности во земјите на Западен Балкан во текот

на последните две децении.

Рамка на проектот

Проектот обезбедува постојана поддршка на истраги и гонења и значително придонесува за борба против организираниот криминал на Западен Балкан.

КОРИСНИЦИ

*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999/1999 и Мислењето на ICJ за Декларацијата за независност на Косово.

ИНСТИТУЦИИ КОРИСНИЦИ

МИНИСТЕРСТВАТА ЗА
ПРАВДА
МИНИСТЕРСТВАТА ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ОБВИНИТЕЛСТВА
ПОЛИЦИЈА

МИНИСТЕРСТВАТА ЗА
ПРАВДА

МИНИСТЕРСТВАТА ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОБВИНИТЕЛСТВА

ПОЛИЦИЈА

ПАРТНЕРИ ВКЛУЧЕНИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРОЕКТНИ ПАРТНЕРИ

EJN

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ

ЦЕЛИ

Целта на проектот е да се зголеми ефективноста на, и соработката меѓу регионалните и институциите на корисниците во борбата против сериозниот и организираниот криминал. Борбата против криумчарење мигранти и одземањето незаконски стекнати средства преку разни кривични дела се два примери на активности на кои се фокусира проектот.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Зајакната соработка во рамките на регионот Западен Балкан и со европските и меѓународните полициски и правосудни институции

Зголемување на бројот на Заеднички истражни тимови за борба против сериозен и организиран криминал

Зголемување на бројот на релевантни истраги што водат до судско гонење

Што работиме

Обезбедуваме поддршка на тековни прекугранилни предмети и совети во реално време

Ја олеснуваме соработката во регионот и со европските институции

Ги зајакнуваме оперативните капацитети и ги пополнуваме недостатоците во законодавството

Подобрување на размената на податоци и информации

Како работиме

Ангажираме долгорочни експерти

Вклучуваме меѓународни и локални краткорочни експерти

Го олеснуваме вмрежувањето

Обезбедуваме постојана административна поддршка во регионот

Нашите остварувања во 2018

ИСТРАГИ

79случаи на поддршка при истраги

19% вклученост на Европол (Europol) или Европравда (Eurojust)

achivements Pie
Tрговија со дрога
Перење пари / затајување данок
Друго
Tрговија со луѓе и шверц на мигранти
Злоупотреба на функција / позиција
Tероризам

Воспоставени се 2 заеднички истражни тимови

Србија и Северна Македонија

Албанија и Италија

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

369

претставници од обвинителствата, полицијата, министрествата за правда и внатрешни работи, царина и даночната администрација обучени преку:

Работилници за поврат на имот
Специјални истражни техники
Студиски посети во земји-членки на ЕУ
Промоција на тимовите за активно пребарување на бегалци (FAST)
Министерска конференција со Европол (Europol) и Европравда (Eurojust)
Cостаноци во Европска Правна Мрежа (EJN)
Експертски мисии во земјите–кориснички
Стажирања

568

претставници од обвинителствата, полицијата, министрествата за правда и внатрешни работи завршија курсеви по англиски јазик.

ГРАНТОВИ

Проектот додели грантови во областите на еколошки криминал и гранична безбедност за да помогне при инфилтрирање во сериозен криминал од различни агли.

Грантот на DCAF поддржа:

3заеднички гранични операции за спречување шверц на мигранти
244 претставници од гранична полиција се обучени
78 интервјуа со мингранти се водени/спроведени

Грантот на IMPEL поддржа:

SPIDER WEB: Стратешки проект за зголемено откривање и спречување на еколошки криминал во Западен Балкан

ЕВРОПРАВДА

Потпишан е договор меѓу Европравда (Eurojust) и Албанија
прв обвинител за врска од Северна Македонија е поставен во Европравда (Eurojust)

ПРАВЕН СОВЕТ

Проценки на рамките за поврат на имот се направени во сите 6 земји-кориснички
Нови нацрт-закони за прекугранична соработка се подготвени во Косово*, Северна Македонија и Црна Гора

*This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

ВО 2019 ГОДИНА ОЧЕКУВАМЕ

Формирање на заеднички истражни тимовиEstablishment of Joint Investigation Teams icon
Континуирана поддршка на истрагиContinued support to investigations icon
Континуирана соработка со Европол (Europol) и Европравда (Eurojust)Continued cooperation with Europol and Eurojust icon
Склучување и спроведување на договори за соработка Conclusion and implementation of Cooperation Agreements icon
Формирање “Мрежа на активни истражни тимови“Establishment of “Network of Active Search Teams icon

Нашиот менаџмент

CHRISTOPHER WILL

GIZ

GENNARO CAPOLUONGO

Italian Ministry of Interior

ERIC VINCKEN

CILC